Flash ens permet preparar continguts específicament per a ser impresos. Així, podem preparar aquests continguts sense tenir en compte com es veuen a la pantalla. És a dir, podem maquetar el contingut per a que s’adapti al medi imprès.

 • Mètode print. És el mètode que ens permet imprimir en Flash. És un mètode senzill que només rep dos paràmetres:
  • Instància del clip de pel·lícula que volem imprimir.
  • El marc de delimitació amb el que indiquem l’àrea imprimible. Aquest paràmetre pot rebre 3 valors:
   • bmovie. Definim un frame com a àrea d’impressió, etiquetant al fotograma amb #b. Així, s’imprimiran tots els elements que es trobin dins l’àrea d’aquest fotograma.
   • bmax. Definim com a àrea d’impressió tots els elements de tots els fotogrames. L’etiqueta #b no és necessària.
   • bframe. Definim com a àrea d’impressió tots els elements que es trobin dins de la pàgina.

A més a més, independentment del marc de delimitació que estiguem utilitzant, hem de definir els fotogrames del clip de pel·lícula que volem imprimir, etiquetant-los amb #p.

 • Exemple. Creem una capa impressió, on preparem el contingut que volem que s’imprimeixi. El situem fora de la pantalla (ja que volem que no es vegi en el navegador, només que s’imprimeixi), i l’englobem en un clip de pel·lícula amb nom d’instància clip_pelicula_imprimible.

Ara, hem d’editar el clip de pel·lícula per etiquetar amb #p aquells fotogrames que volem imprimir i amb #b aquell que volem que ens delimiti l’àrea imprimible. Si en lloc de posar l’opció bmovie escullíssim l’opción bmax no faria falta l’etiqueta #b, i l’àrea imprimible seraa la que comprèn tots els elements dels fotogrames etiquetats amb #p.

Cridem a la funció de la següent manera:

on (release) { print(”clip_pelicula_imprimible”, “bmovie”); }

* Si volem imprimir efectes de color o transparències utilizarem el mètode printAsBitmap que s’utiliza igual que el mètodo print, però en lloc de generar la impressió com vectors ho fa com a mapa de bits. Existeixen altres mètodes com printNum i printAsBitmapNnum.