Tipografies per a web

La tipografia és un dels elements a tenir en compte a l’hora de crear una pàgina web, aquesta ens ajudarà a transmetre i explicar els continguts de la nostra pàgina web de forma fàcil i agradable. El seu bon ús facilita la llegibilitat, l’accessibilitat i la usabilitat.

En aquests moments hi ha una clara tendència en el disseny web a utilitzar cossos de lletra cada vegada més grans en tots els textos: grans títols espaiosos i textos a mides relativament grans que fan que la lectura sigui fàcil i agradable.

A continuació expliquem alguns aspectes que cal tenir en compte:

La importància de la mida dels textos

El cos de lletra dels textos d’una pàgina web ha de tenir una mida adequada per a una còmoda lectura. Una mida de 13px o 14px seria correcta, depenent de la tipografia escollida, encara que actualment es tendeix a cossos de lletra de 16px o més. Cada vegada es dóna més importància als continguts ben presentats i entenedors.

La tipografia idònia

Escollirem una tipografia adequada pels textos i seccions de la nostra web, aquesta ha de ser de fàcil lectura (aquí quedarien excloses tipografies molt barroques o de tipus fantasia).

Un dels recursos que podem utilitzar és Google Fonts, que ens ofereix una extensa varietat de tipografies que podem utilitzar per web i que es veuen correctament en els navegadors. També disposem d’algunes eines com Adobe Edge Fonts o Best Web Fonts que ens permeten comparar i veure les diferents tipografies que podem utilitzar per web.

Intentarem evitar l’ús de masses tipografies en una mateixa pàgina web, ja sigui per aconseguir un cert ordre visual com perquè la pàgina no trigui massa en carregar (en el cas d’utilitzar tipografies no estàndard). S’aconsella utilitzar un màxim de 3 tipografies.

Establir una jerarquia

Es recomana establir un ordre de lectura, ja sigui a través dels colors, de la tipografia o de les mides del text. Disposant una jerarquia de títols (denominats en HTML h1 , h2 , h3 , …) ajudarem a l’usuari a llegir i trobar el que busca amb més facilitat.Un còmode interlineat

Un interlineat adequat facilitarà la lectura dels textos de la pàgina web. La mesura d’aquest interlineat vindrà condicionada en funció de la tipografia escollida. Una mida de 135-140 % normalment seria correcta.

No presentar molts textos en majúscules

L’usuari no està acostumat a llegir textos en majúscules, així que si se n’abusa en textos extensos dificulta la lectura. També és un recurs molt associat pels usuaris d’Internet a l’acte de cridar o imposar.

Un bon contrast

El contrast és important per obtenir uns textos que tinguin una bona lectura, això ho aconseguirem escollint correctament el color de fons i el color dels textos.

La longitud de les línies

Si les línies de text són massa llargues poden provocar que la lectura sigui lenta i pesada, així com dificultar la continuïtat de la lectura al passar a la línia següent.

Aquests són alguns consells que podem aplicar per aconseguir una pàgina web més atractiva i pràctica pels usuaris.

Articles relacionats