experiència d'usuari

L’experiència d’usuari és el conjunt de factors i elements relatius a la interacció de l’usuari amb una pàgina web o aplicació, dels quals es genera una percepció positiva o negativa. Per simplificar-ho, podríem afirmar que l’experiència d’usuari és el procés d’interacció d’un usuari amb una pàgina web o aplicació mòbil.

Aquesta experiència d’usuari pot dependre de factors i elements relatius amb el disseny i la programació com són la usabilitat, el disseny gràfic, l’accessibilitat, la velocitat, etc., però també depèn d’altres aspectes externs relacionats amb les emocions i sentiments transmesos, la construcció de la marca, confiança generada, etc.

A grans trets, podem afirmar que per aconseguir una bona experiència d’usuari hem d’oferir una bona pàgina web en aquests tres factors: disseny, contingut i velocitat. Si un d’aquests tres factors falla, tenim molt perdut.

No confondre experiència d’usuari amb usabilitat

De vegades, els termes experiència d’usuari i usabilitat es confonen o es barregen. Experiència d’usuari i usabilitat no són el mateix concepte, ja que la usabilitat d’una pàgina web o interfície gràfica es defineix com la senzillesa amb que els usuaris poden utilitzar la pàgina web o aplicació duta a terme per altres persones amb la finalitat d’arribar a un objectiu concret. Així doncs, podríem incloure la usabilitat d’una pàgina web com un factor més del procés complet que és l’experiència d’usuari.

És habitual trobar pàgines web usables que generen grans experiència d’usuari, però també trobem pàgines web usables que no generen una bona experiència d’usuari. Aquest podria ser el cas d’una pàgina web ben estructurada i dissenyada, però que el to, missatge o vocabulari utilitzat no satisfà als usuaris.

El que sí que és complicat de trobar són pàgines web poc usables que generin bones experiències d’usuari. Si un usuari no troba allò que busca d’una manera ràpida i senzilla, abandonarà la pàgina web i l’experiència d’usuari haurà sigut dolenta.

Exemples de pàgines web amb bona experiència d’usuari

Alguns bons exemples de pàgines web amb un bon disseny pensat en l’experiència d’usuari són:

Google i l’experiència d’usuari

Ja fa temps que Google dóna molta importància i valora positivament aquelles pàgines web amb bones experiències d’usuari. Google, com a bona eina de cerca que és, vol aportar i presentar cerques de valor als usuaris, i què millor que les pàgines web que apareixen als seus resultats de cerca compleixin uns bons requisits en continguts, disseny i velocitat de càrrega.

Què podem fer per millorar l’experiència d’usuari?

Per millorar l’experiència d’usuari hem de bàsicament eliminar del camí tots els problemes, és a dir, fer l’estada a la pàgina web el més plaent possible i facilitar tot el possible les accions que l’usuari vulgui realitzar.

El disseny de la pàgina web sempre ha d’estar pensat en l’usuari final, mai s’ha de pensar en l’organització o en els propis treballadors. S’ha de pensar en enfocar-ho sempre tot a l’usuari final i possible client. Hem de tenir molt clar quin és el nostre públic objectiu i centrar-nos en ell. Si no sabem quin és el nostre públic objectiu, el primer que hem de fer és fer un estudi per descobrir-lo.

Petites funcionalitats afegides a la pàgina web, així com microinteraccions amb els usuaris, com poden ser preguntes amb només una resposta, botons imperatius, explicacions per passos, utilitzar imatges o gràfics enlloc de paraules, etc., ajuden a millorar aquesta experiència i satisfer als usuaris.

També és important que la pàgina web estigui optimitzada per a tots els dispositius, és a dir que sigui una pàgina web responsiva. Els usuaris han de tenir la mateixa satisfacció independentment del dispositiu que utilitzin per accedir a la nostra pàgina web. A més, la pàgina web ha de carregar ràpidament i ha de ser àgil, si no els usuaris es cansaran d’esperar.

Hem d’afegir també que s’ha d’anar molt en compte en no voler fer una cosa massa arriscada o innovadora pensant-se que els usuaris hi estaran encantats i esbrinaran com utilitzar-la. Hem de recordar que si un usuari no troba allò que busca d’una manera ràpida i àgil, abandonarà la nostra pàgina web i anirà a una altra de la competència.

Sempre hem de tenir en compte l’experiència d’usuari a l’hora de pensar, escriure els continguts, estructurar, dissenyar i programar una pàgina web. Al final, són els usuaris els que determinen l’èxit d’una pàgina web o aplicació mòbil.

No hem de centrar-nos únicament amb l’espectacularitat del disseny i hem de recordar sempre tenir una pàgina web que sigui també usable, àgil i eficient.

Un cop la pàgina web està publicada, hem de procurar analitzar els possibles errors comesos, monitoritzar les estadístiques, objectius i conversions, per veure què funciona i què no funciona. D’aquesta manera podrem testejar i aplicar solucions i millores a la interfície.

Articles relacionats